Name: logo vandværket i skole.png.
Hornslet Vandværk i Skole
Indsigt i dit lokale vand
Kildepladser

Her hentes vandet op af jorden

En kildeplads er der, hvor et vandværk indvinder grundvand fra.
Hornslet Vandværk har to kildepladser. Den ene er placeret ved selve vandværket, den anden ligger ca. 1 km mod sydvest.
Kildepladserne har tilsammen fire boringer med hver sit registreringsnummer - fx DGU 79.748.
Som du kan se på kortet ligger boringerne i et område med landbrug, natur og by. 
Name: kildeplads.png.

Brøndboreren

Det er brøndborerens opgave at lave den boring, der bringer os i forbindelse med grundvandet. I Danmark bores der typisk 50-100 m. ned i jorden for at nå frem til det gode vand, men der er også boringer, som fx kun når 20 m. ned, og så er der de helt dybe, hvor brøndboreren virkelig har været på arbejde - fx helt ned til 300 meters dybde!
Name: brøndborer1.png.
Name: brøndborer2.png.
En brøndborer bruger højt specialiserede maskiner, når der skal bores ned i jorden til grundvandet. Her anvendes lufthævemetoden.
Lufthævemetoden virker ved, at de løsnede jordlag nede i borehullet hæves op med borevand tilsat luft inde i selve borestammen.
Når luft presses ind i borevæsken (vand blandet med ler eller andet jordmateriale) falder vægten af borevæsken i forhold til trykket udenfor borestammen, hvilket medfører, at borevæsken inde i borestammen hæves opad. Borevæsken og de jordlag, som boret løsner, strømmer så ud i en container eller et hul i jorden (foret med en kraftig membran, så borevæsken ikke forurenes af jordbakterier). God hygiejne er vigtigt for et godt resultat.
Brøndboreren noterer løbende, hvor dybt han er nede, og brøndboreren kan aflæse og føle på boremaskinen, om boret er i fx ler eller grus. Her er erfaring vigtig for en god og sikker beskrivelse af boringen. Brøndboreren noterer sig de forskellige jordlags dybde og indberetter det til statens fagdatacenter, kaldet GEUS. Dette er vedtaget ved lov, og enhver brøndborer i Danmark skal have en certificeret uddannelse.
Name: borer1.png.
Name: borer2.png.
Name: borer3.png.

Et sugerør i jorden

Boringen indrettes efter jordlagene.
Det gælder om at få placeret dykpumpen og stigrøret rigtigt. Mange boringer er afsluttet med et filter i bunden, det er typisk et plastikrør, som er opskåret med slidser på tværs, så vandet kan løbe ind til pumpen.
Det er vigtigt, at det beskyttende forerør er tæt hele vejen ned, og at det er tæt i toppen, så overfladevand ikke kan sive ned og forurene boringen med bakterier og uønskede kemiske stoffer fra fx landbruget og industrien.

Name: indretning boring.png.

Boreprofil fra GEUS

Enhver boring i Danmark får tildelt et id-nr. kaldet DGU-nr. Lidt ligesom et personnummer.
Formålet er, at der ikke skal ske forvekslinger i GEUS - statens database, når der over tid gemmes oplysninger om analyser, pejlinger af vandstand med mere.


På borejournalen finder du oplysninger om dybden, dimensioner af boringen og hvordan den er opbygget. Normalt er der også oplyst vandstanden uden pumpning og sænkning af vandspejlet ved pumpning. Et vigtigt nøgletal for enhver indvindingsboring er forholdet mellem pumpens ydelse i m³/t og sænkningen – også kaldet boringens specifikke kapacitet. Følger man dette tal over tid, har man en god måling for boringens tilstand - om den yder det den skal.
Name: borerapport.png.

Boringens tilstand

Name: boringens tilstand.png.
Boringerne er vandværkets livsnerve. Det er vigtigt at vedligeholde dem ved regelmæssig tilsyn og kontrol. De skal jævnligt trykprøves for utætte forerør eller samlinger. Vandstanden skal pejlinges i ro og i drift for at følge med i boringens kapacitet.
På tegningen er vist en såkaldt åben boring med et beskyttende forerør, der går et stykke ned i undergrundens kalk. Under forerøret fortsætter boringen som et åbent hul, hvor grundvandet kan løbe ind til pumpen.
Forerøret skal beskytte boringen mod urent vand fra overfladen.
Et forerør i jern holder ikke evigt. Derfor er det vigtigt, at boringen tryktestes med jævne mellemrum - ligesom når man tjekker om en cykelslange er tæt. Findes der en utæthed, er der risiko for, at forurenet vand fra overfladen kan trænge ind.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Hornslet Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.