Name: logo vandværket i skole.png.
Hornslet Vandværk i Skole
Indsigt i dit lokale vand
Oplandet
Lad os kigge lidt på det område, din skole får sit vand fra. Området kaldes for vandværkets indvindingsopland:
Grundvandet dannes ved, at overskudsnedbøren siver ned til vandførende lag i jorden, hvorfra vandværket kan pumpe det op. Størrelsen på indvindingsoplandet er afhængig af den tilladte indvindingsmængde (hvor meget vand må vandværket pumpe op?), de hydrogeologiske forhold (hvordan er jordlagene?) og mængden af årlig overskudsnedbør, som når ned til selve grundvandsmagasinet.
Her ser du et højdekort, hvor skolen og vandværket er angivet:
Name: højdekort.png.
Når indvindingsoplandet fastlægges, tages der udgangspunkt i både højdekort og potentialekort (grundvandets højdekort). Højdekortet viser terrænets højdekurver i meter over havet (koter). Et potentialekort viser tilsvarende grundvandets højdeforskelle og grundvandsskel.
Hornslet skole er vist med en rød stjerne og Hornslet vandværk er vist med en blå firkant
Og her er indvindingsoplandet tegnet ind:
Name: opland.png.
Indvindingsoplandet er omkranset af en blå streg. Her henter vandværket det grundvand, som bl.a. bliver leveret til skolen som drikkevand. Kender du nogen, som bor i indvindingsoplandet?
På kortet er vist opland for Hornslet vandværk (hovedanlæg) og opland for Tendrup vandværk (underanlæg).
Potentialekort og andre kort kan du finde under LEDNINGSNET via kommunens vandforsyningsplan, forsyningskort
Vandværket har fire boringer i indvindingsoplandet:
Name: boringer.png.
Du kan se på illustrationen, hvor højt i terrænet boringerne er placeret - og hvor dybt de stikker ned i jorden.
Prøv om du kan finde vandværkets borejournaler på mitdrikkevand.dk og sammenlign med de illustrerede jordlagsprofiler.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Hornslet Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.